Vraag en antwoord toewijzen van woningen aan statushouders

26-07-2016

René Scherpenisse, directeur /bestuurder Tiwos:‎
“Wij krijgen geregeld vragen van huurders of woningzoekenden over het toewijzen van woningen aan ‎statushouders. Daarom geven we daar hieronder in de vraag en antwoordlijst kort antwoord op. ‎Tiwos is er voor bijzondere doelgroepen. Mensen die ons nodig hebben om een thuis mogelijk te maken. ‎Dat geldt dus zeker ook voor vluchtelingen. Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe dat moet zijn, ‎alles achter te moeten laten omdat het land waar je woont verscheurd wordt door geweld. Het lijkt me ‎een nachtmerrie, maar als je moet vrezen voor het leven van je kinderen is er niet veel meer te ‎kiezen…Een deel van deze vluchtelingen klopt, na een vaak erbarmelijke reis, ook op onze deur. ‎Natuurlijk zijn er dan talloze redenen te bedenken om niet open te doen. Ons huis is al vol, we hebben ‎het zelf ook niet meer zo goed, we kunnen ze niet verstaan, ze hebben andere gewoontes enzovoorts. ‎Maar rechtvaardigt dat om mensen die niets meer hebben in de kou te laten staan? Wij denken van niet. ‎Tiwos heeft dan ook, samen met 20 andere Brabantse corporaties, aangegeven om, als de gemeente ‎ons dat vraagt, actief aan de slag te gaan om ook deze groep een thuis te geven. Om er voor te zorgen ‎dat de wachtlijsten niet te ver oplopen zullen we hiervoor zo nodig voor extra huisvestingsmogelijkheden ‎zorgen.”‎

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder?‎
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Wie na ‎onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een ‎tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een ‎verblijfstatus en worden dan statushouders genoemd. De statushouder heeft door de tijdelijke ‎verblijfsvergunning rechten en plichten gekregen (recht op huisvesting, plicht van afleggen ‎inburgeringsexamen). Na 5 jaar bekijkt IND of de statushouder nog bescherming nodig heeft of niet ‎‎(thuisland weer veilig). Is dat het geval dan wordt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ‎afgegeven. Hij/zij mag dan de rest van zijn/haar leven in Nederland blijven wonen.‎

Hoeveel woningen worden er toegewezen aan statushouders?‎
In 2015 hebben de Tilburgse corporaties 355 statushouders gehuisvest waarvan Tiwos
‎25% voor haar rekening heeft genomen (89). Hiervoor heeft Tiwos 39 woningen beschikbaar gesteld ‎‎(alleenstaanden en gezinnen). Gezien de grote  instroom van m.n. Eritrese en Syrische asielzoekers in ‎‎2015 ligt er voor 2016 een verhoogde taakstelling in Tilburg van 500 te huisvesten statushouders. ‎Tiwos neemt hiervan 25% voor haar rekening.‎

Hoe kan het dat een statushouder in zijn eentje in een eengezinswoning komt?‎
Er zijn statushouders die vooruitlopend op de naderende gezinshereniging alvast een ruime passende ‎woning krijgen aangeboden. Wij willen hen zo snel mogelijk een stabiele plek bieden van waaruit ze ‎hun leven op kunnen bouwen en sociale contacten op kunnen zoeken (buren, de aardige man bij de ‎supermarkt etc). Door in één keer toe te wijzen naar een ruime woning en niet te wachten tot de ‎gezinshereniging voorkomen we dat deze mensen meerdere malen moet verhuizen en op die manier te ‎maken krijgt met dubbele woonlasten, inrichtingskosten etc. De rit voor vluchtelingen naar Tilburg ‎gaat niet over een geplaveid pad, verre van. Wij gunnen deze mensen dan ook de rust van eindelijk ‎een ‘vast’ thuis. ‎

Hoe kan het dat statushouders in een woning komen te wonen die qua inkomen niet passend is?‎
Bij statushouders die vooruitlopend op de naderende gezinshereniging alvast een ruime passende ‎woning krijgen aangeboden verlagen wij tijdelijk de huurprijs voor deze woning vanwege de ‎passendheidstoets. De kosten hiervan zijn voor Tiwos. Als de gezinshereniging een feit is betaalt het ‎gezin de normale huurprijs die elke andere huurder met een vergelijkbare gezinsgrootte/ inkomen ook ‎zou betalen. Een eventuele structurele huurprijsaanpassing voor grote gezinnen met een inkomen op ‎bijstandsniveau voeren wij indien nodig voor iedereen, waaronder statushouders, door.‎