Ons Koersplan: 2022, een jaar van veel voorbereidingen

24-01-2023

Begin 2021 herijkten we ons koersplan voor de periode 2021-2025. Met twee jaar achter de rug een mooi moment om te kijken waar we staan op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, en hoe het gaat met onze organisatieverandering richting samensturing.

1. Beschikbaarheid

We hebben met de gemeente en de twee andere corporaties afgesproken dat er in de periode

2021-2025 minimaal 1500 sociale huurwoningen bij komen in Tilburg. Tiwos neemt daarvan minimaal 375 woningen voor haar rekening. Wij leggen de eigen lat voor het toevoegen van nieuwe woningen hoger dan de lat in de afspraken. Wij gaan ervoor om in totaal 500 woningen toe te voegen. In 2021 hebben we 88 woningen opgeleverd. 2022 was een echt voorbereidingsjaar, waarin we werkten aan de voorbereidingen van de bouw van 493 woningen

Voorbereiding en uitvoering

In 2021 hebben we 88 woningen opgeleverd. 2022 was een echt voorbereidingsjaar waarin we werkten aan de voorbereidingen van de bouw van 493 woningen. Dit is inclusief 96 tijdelijke woningen en 42 woningen voor middenhuur.

In 2022 startte de bouw van 25 eengezinswoningen in de Kraanhof in Berkel-Enschot. Dit jaar start de bouw van nog eens 403 woningen in onder andere Stappegoor, de Piushaven en Zorgvlied, gevolgd door 90 woningen in 2024.

Op onze projectenkaart zie je het totale overzicht.

2. Betaalbaarheid

Onze droom is dat we net zolang doorgaan tot iedere huurder van Tiwos een fatsoenlijke woning heeft en nog voldoende geld over houdt om mee te doen in de maatschappij. Begin 2022 stelden we daarom samen met de Huurders Belangen Organisatie van Tiwos ons langjarig huurbeleid vast. Daarin bevestigden we de uitgangspunten die in ons Koersplan staan:

 • Ons huurbeleid is inflatievolgend.
 • 80% van onze woningen is bestemd voor mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.
 • En we hebben ook aanbod voor middeninkomens.

Vooruitlopen op de wet

We hebben afgelopen maanden onderzocht welke vormen van sociale verkoop we in kunnen zetten` om ook een klein aanbod te hebben voor de mensen met een inkomen dat te hoog is voor sociale huur, maar te laag voor een hoge hypotheek. Ons beleid om geen huurverhoging door te voeren bij isolerende maatregelen wordt vanaf 2023 landelijk verplicht! Dus daarmee liepen we vooruit op wetgeving.

Wat hebben we concreet gedaan in 2022?

 • We hebben 5709 contracten verhoogd met 2,3% (inflatievolgend).
 • De huurprijs van 727 contracten werd bevroren.
 • We hebben de streefhuur van alle woningen met energielabel E, F of G verlaagd met 50 euro.
 • De bewoners die meer betaalden dan de nieuwe streefhuur hebben een huurverlaging gekregen. Dat ging om 221 huurcontracten. Gemiddeld kwam de sociale huurverhoging uit op 1,74%, ruim onder het inflatiecijfer.
 • Ook hebben we 550 contracten inkomensafhankelijk verhoogd, omdat na een inkomenscheck bleek dat deze bewoners meer verdienden dan dat paste bij de huurprijs.

Energiearmoede
Zorg is er ook. Energiearmoede is een thema geworden dat we niet in ons Koersplan hebben staan. In de aanpak een ingewikkeld thema, want: waar hebben we invloed en waar niet?
Daarom hebben alle huurders de ‘Lukt het niet, bel ons dan’ kaart van ons ontvangen, waarin we verwezen naar alle mogelijkheden voor compensatie, huurverlaging, energiebesparing etc. Ook kunnen bewoners veel info over ‘samen besparen’ op onze website terugvinden.

3. Aanwezigheid in buurten

Twee van de drie Tilburgse PACT-wijken zijn Tiwos-wijken en krijgen de komende 20 jaar een intensieve en brede aanpak. Daarnaast blijven we ons uiteraard inzetten voor onze focus- en aandachtswijken en zetten we nog meer in op samensturing en netwerk-vorming met maatschappelijke partners. Het afgelopen jaar werkten we onder andere aan het Huis van de wijk in Zorgvlied, het Energiecafé in Jeruzalem, huisbezoeken in de Jagersbuurt en wierven we een nieuwe collega; de buurtconciërge!

Een (niet volledige) opsomming vind je hier:

Jeruzalem
We hebben door het jaar heen vaste overlegmomenten met Bewonersbelang Jeruzalem, Contourdetwern, Gemeente en Tiwos. We hebben een gezamenlijke agenda en jaarplan die zijn voortgekomen uit dit vierhoeksoverleg.

Wat is gerealiseerd:

 • Het jaarplan voor Jeruzalem is opgesteld door de vier partijen.
 • Input van wijkbewoners gevraagd op het jaarplan door met de keet in de wijk te gaan staan op een aantal momenten.
 • Energiecafé: hulp bij contracten, bespaartips, weg wijzen in de regelingen.
 • Veiligheidscafé: informatieve avond met presentaties door de wijkagent, jongerenwerk, buurtpreventie etc.
 • Opruimweek: bewoners konden hun grofvuil kwijt in een tijdelijke milieustraat en maakten de wijk schoon.
 • Groengroep is gestart: bewoners die zijn betrokken bij een groene woonomgeving hebben een wijkschouw gedaan en er is een actielijst opgesteld.
 • Er is een positieve omgevingsdialoog met bewoners geweest over de nieuwbouw Betuwestraat en het openbaar gebied.

West
In het Kenniskwartier waar de Torenbuurt onder valt gaat de komende jaren veel veranderen. Zo hebben we afgelopen jaar het besluit genomen om de eengezinswoningen ingrijpend op te knappen en te verduurzamen en de portiekflats op termijn plaats te laten maken voor nieuwbouw.   Om de bewoners op de hoogte te houden hebben we wekelijks in ‘t Muntje of in ‘t Abdijtje in ontmoetingsruimte met diverse netwerkpartners in de wijk gezeten.

Ook werken we er aan om met het dichtbij team meer en sneller in de wijk te zijn en nog vaker persoonlijk contact te hebben. We kijken waar de kracht bij bewoners zit en proberen die te verbinden.

De pleinmakers die de verbinding leggen met de bewoners in de Barend Busnacstraat organiseerden leuke activiteiten waaronder een pubquiz, een bbq, een rondleiding bij Traverse en een buurtapp.

’t Zand
In de Jagersbuurt startten we afgelopen jaar met het groot onderhoud aan alle eengezinswoningen. Voorafgaand hieraan gingen we bij alle bewoners op bezoek om onze bewoners beter te leren kennen en te weten wat er speelt. Tijdens opruimdagen konden alle bewoners hun overbodige spullen kwijt in containers die we op aangekondigde dagen plaatsten in de betreffende straat.

Zorgvlied
Het is al jarenlang een droom om van buurtbewoners om een eigen ontmoetingsruimte te hebben in Zorgvlied Zuid. In december 2022 is het contract getekend voor de pilot ‘Huis van de Wijk’ voor twee jaar. Buurtbewoners gaan zelf de inrichting en planning realiseren en partners gaan de ruimte gebruiken voor spreekuren en activiteiten.

Buurtconciërge
Begin 2023 starten we met een nieuwe rol; die van buurtconciërge. Deze collega gaat zorgdragen voor schoon- heel- en veilig in de wijk. Denk dan aan het opschonen van achterpaden, illegale stortingen verwijderen, strooien bij vorst, vervangen van verlichting etc.

4. Duurzaamheid

Ons einddoel blijft gelijk: CO2 neutraal in 2050. Daarvoor zetten we de komende jaren vooral in op isoleren en bereiden we onze woningen voor op gasloos. In 2022 zijn de projecten in Landbouwstraat en omgeving en Visserijplein afgerond (93 woningen) en loopt het groot onderhoud Jagerslaan op planning (48 woningen in 2022). Bij dit project wordt de isolatie-ingreep gecombineerd met een modeltuin om bewoners te helpen vergroenen. Ook wordt hier een hybride ketel geplaatst. De voorbereiding van project Berkdijk, waar ook al deze thema’s worden gecombineerd voor het onderhoud van 277 woningen, is in volle gang.

In voorbereiding is ook de aanpak van individuele, versnipperde woningen met een slecht label. Er is enorm veel vraag naar zonnepanelen, meer dan capaciteit en productie, waardoor de wachttijd oploopt.  Dit jaar plaatsten we panelen op ongeveer 290 woningen. Pilots met nieuwe verwarmingssystemen zijn ingezet en worden dit stookseizoen gemonitord.  De laatste maanden van 2022 waren we volop aan de slag met de mogelijkheden onze isolatiestroom te versnellen.

5. Organisatie

Ontwikkeling van onze organisatie
Ook de afgelopen jaren zijn we doorgegaan met de ontwikkeling van onze organisatie. Bij Tiwos staat al heel lang de ‘bedoeling’ centraal. We bekijken iedere situatie op zich en leveren maatwerk waar dat nodig is. We zijn steeds meer gaan geloven in de combinatie van eigenaarschap én verbinding. Onze professionele en vakvolwassen collega’s weten als geen ander wat nodig is en zijn dichtbij, daardoor zijn zij prima in staat beslissingen te nemen die passend zijn. Zij werken in teams die resultaatverantwoordelijk zijn en werken nauw samen met collega’s, bewoners en partners in de stad.

Stap voor stap ontwikkelen we ons steeds verder naar een samensturende organisatie; zonder managers die hiërarchisch sturen (en daarmee soms onteigenen), en door gezamenlijk inhoud te geven aan sturing en coördinatie.

Ontwikkelen naar een samensturende organisatie doen we door overleg en heldere kaders die veel ruimte geven én de ruimte begrenzen. Vanzelfsprekend sluiten deze kaders naadloos aan op onze bedoeling en onze koers. We hebben de focus van ‘leiden’ naar ‘leren’ verschoven en ervaren hierdoor een versterking van de wendbaarheid van onze organisatie. We werken in rollen met oog voor eenieders talent. En dat talent krijgt ook de ruimte.

De rol van manager bestaat vanaf begin 2023 niet meer bij Tiwos. Dat wil niet zeggen dat we de managementverantwoordelijkheden zomaar ‘uitgummen’. Coaching, strategische verbinding tussen de koers en het ‘dagelijkse werk’ én inhoudelijke sturing zijn en blijven belangrijk. Deze verantwoordelijkheden hebben we in verschillende – niet hiërarchische – rollen belegd. De komende jaren zal de transitieleider (een tijdelijke rol naast de bestuurder) door teams worden ingeschakeld als een team er samen niet uitkomt. De transitieleider is (de naam zegt het al) verantwoordelijk voor de transitie naar samensturing (samen met het samensturingsteam).  Deze rol is nu nog nodig en we laten deze los als we als organisatie van mening zijn dat dit kan.

Een belangrijke nieuwe overlegvorm is onze ‘strategische tafel’. Daar wordt overzicht en coördinatie geborgd en wordt getoetst of we op koers blijven.

Teams kunnen een beroep doen op coaches, strategen, experts en HR. Besluitvorming is in veel situaties gedelegeerd naar de teams. Daar waar nodig en/of formeel bepaald vindt besluitvorming door de bestuurder plaats.

Ons veranderproces is al jaren aan de gang en stap voor stap worden we steeds meer de organisatie waarvan we dromen: