Governance

Sinds 1 januari 2007 is de Governance Code Woningcorporaties van kracht. Leden van Aedes ‎dienen hier dan ook naar te handelen. De Governance Code bevat normen voor goed bestuur ‎en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De Aedesleden ‎kunnen aangesproken worden op de naleving van deze normen en de leden kunnen ook elkaar ‎hierop aanspreken.‎

De Governance Code gaat uit van het ‘Pas toe of leg uit’-principe. Dat betekent dat betrokken ‎corporaties gemotiveerd uitleggen of zij afwijken van de code en waarom. Tiwos onderschrijft ‎de code, maar wel met een eigen lijn. De normen waarop Tiwos afwijkt van de code worden ‎toegelicht in ons jaarverslag.

Hieronder ziet u de documenten die betrekking hebben op governance:

Governancecode

Statuten

Reglement RvT Tiwos

       Bijlage A Reglement RvT - Profielschets RvT Tiwos

       Bijlage B Reglement RvT - Rooster van aftreden RvT

       Bijlage C Reglement RvT - Profiel directeur-bestuurder Tiwos

       Bijlage D Reglement RvT - Auditcommissie

       Bijlage E Reglement RvT - Renumeratiecommissie

       Bijlage F Reglement Rvt - Bezoldigingsbeleid Tiwos

       Bijlage G Reglement RvT - Stappenplan werving en selectie RvT

Reglement Bestuur Tiwos

Gewenst gedrag bij Tiwos

Tiwos visitatierapport 2018

Besturingsmodel Tiwos

Privacy reglement Tiwos