Governance

Sinds 1 januari 2007 is de Governance Code Woningcorporaties van kracht. Leden van Aedes ‎dienen hier dan ook naar te handelen. De Governance Code bevat normen voor goed bestuur ‎en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De Aedesleden ‎kunnen aangesproken worden op de naleving van deze normen en de leden kunnen ook elkaar ‎hierop aanspreken.‎

De Governance Code gaat uit van het ‘Pas toe of leg uit’-principe. Dat betekent dat betrokken ‎corporaties gemotiveerd uitleggen of zij afwijken van de code en waarom. Tiwos onderschrijft ‎de code, maar wel met een eigen lijn. De normen waarop Tiwos afwijkt van de code worden ‎toegelicht in ons jaarverslag.

Hieronder zie je de documenten die betrekking hebben op governance:

Governancecode

Statuten

Reglement RvC Tiwos

       Bijlage A Reglement RvC - Profielschets RvC Tiwos

       Bijlage B Reglement RvC - Rooster van aftreden RvC

       Bijlage C Reglement RvC - Profiel directeur-bestuurder Tiwos

       Bijlage D Reglement RvC - Auditcommissie

       Bijlage E Reglement RvC - Remuneratiecommissie

       Bijlage F Reglement RvC - Bezoldigingsbeleid Tiwos

       Bijlage G Reglement RvC - Stappenplan werving en selectie RvC

Reglement Bestuur Tiwos

Gewenst gedrag bij Tiwos

Tiwos visitatierapport 2018-2021

Besturingsmodel Tiwos

Visie op toezicht RvC

Privacy reglement Tiwos

Klokkenluidersregeling