Op buurt- en wijkniveau werken we samen met instellingen en bewonersorganisaties op het ‎gebied van zorg, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we op stedelijk niveau contacten ‎met de gemeente en andere partijen bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de buurt- en ‎wijkplannen. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: Gemeente Tilburg, Traverse, Amarant, ‎Thebe, Twern, Prisma, Vincentius, GGD, politie, ContourdeTwern, GGZ, Zorgcentrum Tilburg-Zuid, ‎Kompaan en Jongerenwerk Tilburg en natuurlijk de collegacorporaties WonenBreburg, TBV Wonen ‎en Woon- en zorgstichting ’t Heem.‎

Tiwos is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Deze ‎partij treedt op als collectieve belangenbehartiger voor Nederlandse woningcorporaties en werkt ‎samen met haar leden aan verdere professionalisering van de bedrijfstak. Corporaties die lid zijn ‎van Aedes tekenen tevens de Aedescode. Hierin staat beschreven welke maatschappelijke ‎functies op het gebied van wonen Aedesleden behoren te vervullen.‎

Tiwos stelt zich op als partner die graag samenwerkt, zich actief opstelt en meedenkt. We zijn ‎bereid om daar waar nodig verder te gaan in oplossingen die niet direct voor de hand liggen en we ‎zijn bereid te investeren in zowel tijd als in geld.‎