Maandag 6 februari is Tiwos van 11.30-14.30 uur gesloten vanwege een interne bijeenkomst

Uitleg bij huuraanpassing 2022

Toelichting huuraanpassing 2022 sociale ‎huurwoningen

Op deze pagina leest u meer over de huuraanpassing, de servicekosten, de huurtoeslag en de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de huuraanpassing.

Werkwijze jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar adviseert de Huurders Belangen Organisatie van Tiwos over het voorstel jaarlijkse huuraanpassing. Dat voorstel gaat uit van de wettelijke mogelijkheden en het Tiwos huurbeleid 2022-2025.

‎1.‎ Aanpassing netto-huurprijs per 1 juli 2022‎

Sociale huurwoningen die worden gehuurd door huishoudens met een inkomen onder de € 47.948 (1-persoons) en onder de € 55.486 (huishoudens 2 of meer) worden met maximaal 2,3% verhoogd. Sociale huurwoningen bewoond door huishoudens boven deze inkomensgrenzen worden verhoogd, op basis van de hoogte van het inkomen:

Op deze manier houden we de huren betaalbaar voor iedereen én kunnen wij ervoor zorgen dat Tiwos de door de stad gevraagde investeringen (energiezuinige woningen, nieuwbouw, onderhoud en aanwezigheid in de wijken) kan blijven realiseren.

Maatwerk huurverlaging als inkomen te laag is voor de nieuwe netto-huurprijs

Tiwos handelt ook in 2022 volgens de uitgangspunten van de ‘eenmalige’ huurverlaging, ondanks dat we niet de benodigde inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen.

Huishoudens met een te laag inkomen ten opzichte van de huurprijs, kunnen aanspraak maken op huurbevriezing. Dit kan bij een netto-huur boven de € 633,25 (1 of 2 persoons huishoudens) of‎ boven de ‎€ ‎678,66 (3 of meer persoons huishoudens). Bij een netto-huur boven ‎de € 763,47 is verlaging tot de huurtoeslaggrens mogelijk. In deze tabel staat welk maximaal inkomen per categorie in aanmerking komt voor huurverlaging.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, heeft Tiwos van u een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) nodig van alle inwoners, ‎ingeschreven op uw adres, die ouder zijn dan 23 jaar en/of jonger dan 23 jaar met minimaal ‎het minimumloon‎. Daarnaast moet u een uittreksel van de Gemeentelijke Basis administratie meesturen, zodat we kunnen zien wie staan ingeschreven op uw adres.

Huurbevriezing

Er is een groep huurders die vorig jaar huurverlaging kregen op basis van huishoudinkomen. Deze huurders hebben een huishoudinkomen zoals wordt gehanteerd bij passend toewijzen. Omdat de 1e en 2e aftoppingsgrens in 2022 niet is verhoogd, wordt de huur voor deze groep huurders niet verhoogd per 1 juli 2022.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangt de huurder met een inkomen boven de € 47.948/€ 55.486 een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op deze verklaring staat het adres, postcode en of het huishoudinkomen in het midden- of hoge segment valt.

U kan bezwaar aantekenen tegen het huishoudinkomen als:

  • huishoudinkomen vermeld op de inkomensverklaring niet klopt;
  • huishoudinkomen in 2021 lager is dan het inkomen in 2020;
  • sprake is van een chronische ziekte (volgens zorgplan).

Als u bezwaar wil maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing dient een bezwaarschrift te worden ingediend vóór 1 juli 2022 bij Tiwos.

Bij het bezwaar tegen de juistheid van de inkomensverklaring, heeft de huurder een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) nodig van alle inwoners ingeschreven op het adres die ouder zijn dan 23 jaar. Deze inkomensverklaring dient te worden opgevraagd via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Reactie HBO Tiwos op voorstel Tiwos

HBO Tiwos is akkoord met het voorstel van Tiwos voor de huuraanpassingsronde 2022. Het huuraanpassingsvoorstel is in lijn met de uitgangspunten van het huurbeleid 2022-2025. De HBO heeft nadrukkelijk ingezet op een zo laag mogelijke huuraanpassing.

De grootste groep huishoudens krijgt een gematigde huuraanpassing van maximaal inflatie (maximaal 2,3%). Voor de groep huurders met huurtoeslag wordt de huuraanpassing grotendeels gecompenseerd door hogere huurtoeslag.

Voor huishoudinkomens boven € 47.948/€ 55.486 voert Tiwos een inkomensafhankelijke huuraanpassing door. HBO Tiwos heeft de afgelopen jaren achter het principe “sterkere schouders dragen de zwaardere lasten” gestaan en heeft daarom ook dit jaar geen bezwaar tegen deze inkomensafhankelijke huuraanpassing. Tot slot gaat HBO Tiwos ervan uit dat Tiwos alle huurders actief informeert over de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk.

‎2.‎ De betaling van de huuraanpassing

Wanneer u Tiwos heeft gemachtigd de huur elke maand van uw rekening af te schrijven (via een zogenaamde SEPA-incasso-opdracht), wordt per 1 juli vanzelf het juiste bedrag afgeschreven. U hoeft dus niets te doen.

Wijziging van uw periodieke opdracht

Als u zelf uw bank opdracht heeft gegeven maandelijks de huur over te maken aan Tiwos, wilt u er dan aan denken deze met ingang van 1 juli te laten aanpassen? Zo voorkomt u huurachterstand.

Problemen met betalen?
Heeft u problemen met het betalen van uw huur of wilt u hulp bij uw financiële situatie? Neemt u dan contact met ons op. We maken dan een afspraak met u om te kijken naar uw financiële situatie. We zoeken samen met u naar een oplossing of verwijzen u door naar andere instanties zoals Bureau Schuldhulpverlening.

‎3.‎ De aanpassing van de servicekosten

Naast de aanpassing van de netto-huur, past Tiwos ook jaarlijks de servicekosten aan.

Servicekosten betaalt u voor extra diensten die u door of via Tiwos krijgt aangeboden. Ze maken deel uit van het bedrag dat u maandelijks aan Tiwos betaalt. Met name bewoners van appartementen betalen servicekosten. Zij maken bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van het trappenhuis of de liften en betalen dus samen het schoonmaken en het energieverbruik ervan.

Welke servicekosten kennen we?

Servicekosten zijn onder te verdelen naar drie soorten:

Verzekeringen
De meeste bewoners betalen via Tiwos een bijdrage voor een glas- en ontstoppingsverzekering.

Diensten
Bewoners van appartementen betalen servicekosten voor diensten. Deze vergoeding is gebaseerd op de werkelijk gemiddelde kosten over de afgelopen jaren en op de contracten die Tiwos met de leverancier heeft afgesloten.

Energie en/of water
Bewoners van appartementencomplexen betalen via Tiwos voor warmte, gas, elektriciteit en/of water. Jaarlijks vergelijken we de kosten met de rekening die we van Engie en Brabant Water hebben ontvangen en stellen daar uw nieuwe bijdrage op af.

Tarieven per 1 juli 2022

Een overzicht van de meest voorkomende servicekosten per 1 juli 2022:

  • Glasverzekering: € 1,35
  • Ontstoppingsverzekering: € 0,87

Administratiekosten

Volgens de wettelijke regeling berekenen wij bij de afrekening van de servicekosten administratiekosten over de werkelijk gemaakte servicekosten. Over het voorschotbedrag voor het gasverbruik wordt 2% administratiekosten gerekend, over alle andere servicekosten 5%.

Afrekening servicekosten 2021

Bewoners van appartementencomplexen zonder eigen meter voor energie en water ontvangen binnenkort een afrekening van Tiwos. De voorschotten die u hebt betaald voor warmte, gas, water en/of elektra worden vergeleken met de werkelijke kosten die zijn gemaakt. Betaalde u teveel, dan krijgt u geld terug van Tiwos, betaalde u te weinig dan dient u bij te betalen.

‎4.‎ Huurtoeslag

De huurtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst in de vorm van een maandelijks voorschot. Het toeslagjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Als u nu al huurtoeslag ontvangt hoeft u niet elk jaar een nieuwe aanvraag in te vullen. De Belastingdienst kijkt op basis van uw gegevens en omstandigheden of u weer in aanmerking komt. Als dat zo is en de gegevens zijn compleet, dan krijgt u automatisch per 1 januari weer een voorschot. Het is daarom belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw gegevens direct doorgeeft aan de Belastingdienst.

Wellicht ontvangt u nu nog geen huurtoeslag, maar heeft u er wel recht op. U kunt eenvoudig en snel een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Ook Tiwos wil u graag helpen om te kijken of u recht heeft op huurtoeslag.

Als u recht heeft op huurtoeslag, kunt u het formulier voor huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. U hebt uw Burger Service Nummer (BSN) hiervoor nodig. U kunt dit formulier alleen zélf aanvragen. Tiwos kan dit dus niet voor u doen. U kunt ook rechtstreeks een aanvraag indienen via www.toeslagen.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Tiwos via telefoonnummer 013 54 90 735 als u graag hulp heeft bij het invullen van het huurtoeslagformulier.

‎5.‎ Bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Als u bezwaar wilt maken tegen de huuraanpassing kunt u uw bezwaarschrift indienen vóór 1 juli 2022 bij Tiwos. U kunt op de website van de Huurcommissie een formulier downloaden waarmee u het bezwaarschrift indient. Ga hiervoor naar www.huurcommissie.nl. Wanneer Tiwos het niet met u eens is, sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Ervaring heeft ons geleerd dat de uitspraak van de Huurcommissie enige tijd op zich kan laten wachten. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

In welke gevallen kunt u bezwaar maken?

De Huurcommissie neemt niet ieder bezwaar in behandeling. Er moet een gegronde reden zijn om bezwaar te maken:

  • De voorgestelde huur is hoger dan de maximale huurprijs. Een specificatie van de woningwaarderingspunten is op te vragen bij Tiwos.
  • Er loopt nog een procedure vanwege onderhoud bij de Huurcommissie.
  • U hebt het huuraanpassingsvoorstel te laat ontvangen of er staan onjuistheden in.
  • Zie het eerdergenoemde bezwaar maken bij inkomensafhankelijke huurverhoging.

Door een wijziging in de regelgeving zijn ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woning geen gegrond bezwaar meer tegen de jaarlijkse huuraanpassing voor de Huurcommissie. U kunt bij ernstige onderhoudsgebreken wel gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie. Wanneer dit het geval is, kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. Op www.huurcommissie.nl vindt u informatie over de activiteiten van de Huurcommissie.

Wat gebeurt er als u geen bezwaar indient, maar de huuraanpassing niet betaalt aan Tiwos?

Tiwos zal u met een aangetekende brief nogmaals vragen de huuraanpassing te betalen. Wanneer u dan nog niet wilt betalen, moet u zélf de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de voorgestelde huuraanpassing. Dit moet u binnen drie maanden na de ingangsdatum van huuraanpassing doen, dus vóór 1 oktober 2022. Doet u dit niet, dan staat de huuraanpassing vast en zult u alsnog de huuraanpassing met terugwerkende kracht aan ons moeten betalen.

Voor een dienst brengt de Huurcommissie de huurder € 25 in rekening. U ontvangt van de Huurcommissie een acceptgiro. Indien u deze kosten niet betaalt, zal uw verzoek niet in behandeling worden genomen. Als u in het gelijk wordt gesteld door de Huurcommissie, ontvangt u dit bedrag terug.

Hoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissie?

Schriftelijk Postbus 16495, 2500 BL Den Haag
Telefonisch op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur  

1400

Internet www.huurcommissie.nl