Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Buurtplannen

We werken mee aan de wijkvisies van de buurt, waarmee de activiteiten en inzet van alle partners in de buurt wordt bepaald. De gegevens hieruit gebruiken we bij het opstellen van onze buurtplannen. Hieruit worden samen met de partners (gemeente, politie, ContourdeTwern, andere corporaties) wijkagenda’s of in het geval van de focuswijken pacten opgesteld. Wat is er aan de hand in deze buurt, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

De gegevens hieruit gebruiken we bij het opstellen van onze buurtplannen. In Tilburg West heeft dat ‘doen’ geleid tot een nieuwe beweging voorbij de reguliere overlegstructuren. De roep om ‘het toch echt eens op een andere manier te doen’ was daarvan de aanleiding. Met bewoners en partners werken we via innovatielab-bijeenkomsten aan een community waarin de diverse activiteiten elkaar vinden en versterken. We volgen daarin de lijn van waar de energie zit bij de deelnemers. Deze beweging past naadloos bij de stap die de gemeente heeft gezet om ook voor West een pact-aanpak te ontwikkelen.

In Groenewoud heeft het pact vorm gekregen volgens de methode van Systemisch Samenwerken waarbij alle wijkpartners een gezamenlijk opleidings/ontwikkel traject hebben gevolgd om tot een gewenste samenwerking in Groenewoud te komen.