Wat deden we in onze buurten: pacten, innovatielabs en overleg

In Tilburg West is een nieuwe beweging ontstaan voorbij de reguliere overlegstructuren. De roep om ‘het toch echt eens op een andere manier te doen’ was daarvan de aanleiding. Met bewoners en partners werken we via innovatielab-bijeenkomsten aan een community waarin de diverse activiteiten elkaar vinden en versterken. We volgen daarin de lijn van waar de energie zit bij de deelnemers. Deze beweging past naadloos bij de stap die de gemeente heeft gezet om ook voor West een pact-aanpak te ontwikkelen.

In Groenewoud heeft het pact vorm gekregen volgens de methode van Systemisch Samenwerken waarbij alle wijkpartners in 2018/2019 een gezamenlijk opleidings/ontwikkel traject hebben gevolgd om tot een gewenste samenwerking te komen. Dat resulteerde in o.a. de Groenewoud Academie waarin maandelijks door de wijkwerkers het pact verder door wordt ontwikkeld. Daarnaast starten wijkwerkers elke dinsdagochtend gezamenlijk de dag op in het wijkcentrum en wordt er enkele malen per jaar gekeken naar benodigde inzet voor de wijk vanuit het management van de betrokken organisatie in de ontwikkelgroep Groenewoud.

In Berkdijk is een Dichtbijteam van start gegaan om de negatieve ontwikkelingen in de wijk aan te pakken. Naast de gebruikelijke wijkpartners is hierbij de basisschool nadrukkelijk aangeschoven om de jeugdproblematiek op te pakken.

In Zorgvlied Zuid is het Innovatielab omgevormd tot een Dichtbijteam. Deze buurt blijft de aandacht vragen van wijkpartners. De wijkraad is daarbij nadrukkelijk betrokken om zowel voor Zuid als Noord initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen die de wijk meer bij elkaar brengen.

In Oud-Noord hebben we met de gemeente, WonenBreburg, TBV Wonen, politie, ContourdeTwern en de Toegang een gezamenlijke stip op de horizon gezet voor de wijk. We gaan voor een integrale samenwerking in de aanpak van sociale problematiek. Dat heeft ertoe geleid dat de woonconsulenten van WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos gezamenlijk onderzoek doen naar het thema eenzaamheid.

In Loven Zuid komen wij regelmatig met de netwerkpartners als kwartiermakers bij elkaar. Hier is ook uit ontstaan dat wij het goede gesprek gaan voeren met verschillende bewoners en professionals. Wij denken daarin ook outside of the box en gaan in gesprek met de friskijkers, de dwarsdenkers en de deskundigen.

In Jeruzalem zijn het afgelopen jaar verkennende gesprekken gestart met bewoners, gemeente en Tiwos over nog te ontwikkelen nieuwbouw in het gebied Beemsterstraat-Betuwestraat. Dit initiatief is ontstaan doordat buurtbewoners aangaven meer betrokken te willen zijn bij nieuwbouwontwikkeling in hun wijk. Het hele proces wordt hierin samen opgetrokken. Daarnaast is de samenwerking met Bewoners Belang Jeruzalem (BBJ) verder uitgebouwd. Er ontstond een vierhoeksoverleg tussen gemeente, ContourdeTwern, Tiwos en BBJ. Doel van deze structurele samenkomsten is om (voortijdig) betrokken te zijn bij elkaars belangen en daarin constructief samen te werken.