Convenant Wonen: versnelling duurzaamheid hoog op de agenda in 2022‎

27-12-2021

1.500 corporatiewoningen voorzien van zonnepanelen, 512 woningen verbeteren als het gaat om energieverbruik, en afspraken over circulair bouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dat is een greep uit de prestatieafspraken die gemeente Tilburg, WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos en huurders voor 2022 hebben gemaakt. De partijen hebben de ambitie om de duurzaamheidsdoelstellingen de komende jaren te versnellen.

Jaarlijks maken de gemeente Tilburg, de woningcorporaties en Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg prestatieafspraken. Dit wordt gedaan op basis van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Wonen 2020-2025. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in het convenant.
Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Dit strookt met de ambities van de gemeente en de woningcorporaties om te zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame stad op het gebied van wonen en leven. Ook is het in lijn met de landelijke ambities op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid.”

Voorraad

In de prestatieafspraken staan verder doelen als het gaat om het realiseren van aantallen woningen. In het Convenant Wonen is opgenomen dat in 2025 de voorraad sociale huurwoningen moet zijn gegroeid met 1.500 woningen. Er wordt gezamenlijk op ingezet om deze aantallen te realiseren. Dat gebeurt deels met reguliere woningen en deels met het bouwen van flexwoningen. Om de betaalbaarheid van wonen verder te verbeteren, vindt er een inventarisatie plaats welke huishoudens de grootste kans op betalingsproblemen hebben, wat daarvan de oorzaak is, en welke maatregelen de gemeente en de woningcorporaties kunnen inzetten om hier wat aan te doen.

Leefbaarheid

In het traject ‘Weer thuis!’‎ voeren de gemeenten, corporaties en ‎zorgaanbieders in Hart van Brabant de afspraken uit die zijn vastgelegd in het UitstroomConvenant. Insteek is om zowel de uitstroom uit voorzieningen, zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang, als de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. In 2022 gaat het matchingspunt van start. De 169 woningen gereserveerd voor de uitstroom worden vanuit dit centrale punt verdeeld. Zo wordt het simpeler om signalen van overlast, onveiligheid en zorg te melden. In het nieuwe meldpunt komen kennis en zorgcapaciteit bij elkaar. Verder starten er twee projecten voor het huisvesten van een mix van verschillende doelgroepen met mensen die dringend een woning nodig hebben: het project Gemengd Wonen Stappegoor (aan de Ringbaan-Zuid) en project High Lane (aan de Hart van Brabantlaan/Sint Ceciliastraat).

Hulp ouderen

In het Convenant Wonen zijn er afspraken gemaakt om ouderen, die willen doorstromen naar een voor hen geschikte woning, te voorzien van informatie en persoonlijke voorlichting. Ouderen die dat nodig hebben, worden ontzorgd bij bijvoorbeeld de verhuizing. Er wordt gewerkt met een eenduidig doorstroombeleid voor ouderen, waarbij het niet uitmaakt wie de verhuurder van de nieuwe woning is. Het mes snijdt zo aan twee kanten: ouderen komen in een geschikte woning en laten een vaak grotere woning achter, waarmee een groter huishouden geholpen kan worden.