Hoofdlijnen voor toekomst Groenewoud bepaald

10-07-2023

In de wijk Groenewoud werken inwoners, woningcorporaties, partners en de gemeente samen aan de toekomst van de wijk. Hoe behouden we de kracht van Groenewoud en hoe maken we van Groenewoud een fijne en gezonde wijk, waar iedereen graag wil en kan wonen? Dat zijn vragen die bovenstaande partners proberen te beantwoorden, met jong en oud, met bestaande en nieuwe wijkbewoners. Het gebiedsperspectief is bedoeld voor de komende periode tot 2040 en geeft de richting voor de verbetering van de wijk. Het gaat daarbij om wonen, voorzieningen en de openbare ruimte.

Een overleg in Groenewoud

Samenwerken met partijen uit het gebied

Op basis van de vele gesprekken, onderzoeken, analyses en enquêtes is samen met onder andere de Tilburgse woningcorporaties (Tiwos, WonenBreburg en TBV Wonen), onderwijsinstellingen, jongerenorganisatie R-Newt, Contour de Twern, de wijkraad en inwoners een eerste opzet van het toekomstplan gemaakt (met sleutelgebieden en routes).

Wijkwethouder Yusuf Çelik is enthousiast over het plan: “Met een gevarieerd aanbod van (huur)woningen, scholen en integrale kindcentra (een gebouw waar een school, kinderopvang en buitenschoolse opvang samen zitten, red.), ruimtes voor creatieve en maatschappelijke (werk)activiteiten en een bibliotheek/ontmoetingsplaats biedt Groenewoud straks een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor huidige en nieuwe wijkbewoners, jong en oud. Er worden nieuwe en veilige verbindingen gemaakt tussen buurten zodat er een open karakter ontstaat. En door de herinrichting van (groene, klimaatbestendige) plekken in de openbare ruimte is Groenewoud een aantrekkelijke wijk om te leven.”

Verhalenroute en reizende tentoonstelling

Over de buurten van Groenewoud zijn veel verhalen te vertellen. In de gesprekken over de toekomst van de wijk kwamen die vaak aan bod. Om ze niet verloren te laten gaan, staan er op 10 locaties in de wijk zuiltjes met foto’s, tekst en een QR-code waarmee verhalen van die plek te horen zijn. Herinneringen aan de Pius X kerk, weetjes over straten en gebouwen, bijzondere vriendschappen tussen buurtbewoners en de oude sportkantine die nu een buurthuis wordt. Op diezelfde tien plekken is met een reizende tentoonstelling een reactie op het plan gevraagd aan inwoners. Meer over de verhalenroute op de pagina ‘Groenewoud’ op deze site.

Uitvoering

Het uitvoeringsprogramma ligt nog niet vast. Het is voor de lange termijn, dus er moet ruimte zijn om flexibel met veranderende omstandigheden om te gaan. Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd rond 5 belangrijke plekken in de wijk waar we nu mee aan de slag gaan (de sleutelgebieden) en 5 routes met ieder eigen kwaliteiten. In totaal is er een pakket van 30 maatregelen met als doel om zo tot een optimale kruisbestuiving tussen wonen, voorzieningen, openbare ruimte en bereikbaarheid te komen.

Op korte termijn starten projecten die door de inwoners zelf zijn bedacht en voorgesteld, zoals het verbeteren en beheren van bestaande wandelroutes en fietspaden, meer plekken voor sport, spel en ontmoeting in het Silvrettapark en tijdelijke invulling van leegstaande panden zoals boerderij Paulusse. Wijkpartners, de woningcorporaties en gemeente werken de uitvoeringsprojecten verder uit. Vanuit het bestedingsplan Veiligheid en Wijken is hiervoor geld vrijgemaakt.