Visitatierapport Tiwos

13-04-2018

 

Publieke waarde corporaties inzichtelijk maken
Eens per 4 jaar geeft een visitatiecommissie een onafhankelijke beoordeling van de prestaties van Tiwos. Begin 2018 ontving Tiwos het resultaat van haar visitatie over 2013-2016. Samen met Pentascope en woningcorporatie Zayaz heeft Tiwos deze visitatie anders ingestoken dan voorgaande jaren. René Scherpenisse, directeur/bestuurder Tiwos: ‘Door de gekozen werkmethode is met name het onderdeel Presteren volgens belanghebbenden vele malen meer gelaagd en diepgaand dan in eerdere visitaties het geval was. Het veel breder uitnodigen van belanghebbenden én hen het kader te laten bepalen, de meetlat waarlangs Tiwos wordt gelegd, heeft duidelijk meerwaarde opgeleverd en uit zich in een praktische lijst van aanbevelingen.’

Algemeen oordeel visitatiecommissie: omvang van de prestatie is enorm

‘Wat doet ze ongelooflijk veel in Tilburg en hoe verbonden is Tiwos met de stad en haar inwoners.’ De visitatiecommissie oordeelt dat Tiwos veel onderneemt, ontwikkelt en realiseert op het gebied van betaalbaarheid, betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van plannen in wijken, duurzaamheid en het samenwerken met partners. De commissie waardeert het dat Tiwos de lat voor zichzelf hoog legt. Ze geeft aan dat dit niet altijd te zien is in de cijfers bij presteren naar opgaven en ambities, omdat die cijfers vooral gaan over of Tiwos haar eigen lat haalt. Conform het stelsel krijgt Tiwos een 7 als ze doet wat ze zich heeft voorgenomen. ‘Dat zegt niets over de omvang van de prestatie,’ aldus de commissie, ‘want die is enorm.’

De visitatie in cijfers

In cijfers scoort Tiwos een 7,6 voor prestaties in het licht van de opgaven en een 8 voor haar ambities in relatie tot de opgaven. Hieronder vallen de prestatievelden huisvesting primaire doelgroep (7,2), huisvesting bijzondere doelgroepen (7,7), kwaliteit van woningen en woningbeheer (7,3), (des)investeringen in vastgoed (7,7) en kwaliteit van wijken en buurten (8).

Onze belanghouders geven ons voor deze prestaties een 7,8. Voor alle waarderingsvelden samen (samenwerking, communicatie en toegankelijkheid, beleid beïnvloeding en huurderstevredenheid en positionering Tiwos) geven zij ons gemiddeld een 7,7. Voor presteren naar vermogen krijgt Tiwos een 7 en voor Governance een 7,1.

Verbeterpunten

In de afgelopen visitatieperiode heeft Tiwos een aantal verbeteracties in gang gezet. Een verbeterpunt uit de vorige visitatie was om de rendementseisen op de investeringsbeslissingen en de exploitatie te expliciteren. Daarin heeft Tiwos stappen gezet. Het in te zetten vermogen is nu gebaseerd op een actueel portefeuillebeleid en meerjarenbegrotingen en de keuzes die Tiwos maakt voor de inzet van haar vermogen zijn transparant.

Voor de komende visitatieperiode raadt de commissie aan om nóg een verbeterslag te maken in het concretiseren van doelen, explicieter te zijn over wat hoge klanttevredenheid mag kosten en meer aandacht te geven aan specifieke doelgroepen die nu buiten de boot dreigen te vallen, zoals spoedzoekers. De Raad van Toezicht krijgt onder andere het advies voortdurend reflectief en kritisch naar elkaar, elkaars rolopvatting en de werkwijze te zijn en te evalueren na iedere vergaderin

Reactie Directeur/bestuurder René Scherpenisse op visitatierapport

René: ‘Het is heel fijn om te zien dat we worden herkend als corporatie die dichtbij staat en die graag naast haar bewoners gaat staan. Met een groot hart en werkend vanuit de bedoeling. Niet te beroerd om ingewikkelde zaken op te pakken. En zoals de commissie schrijft, erg verbonden is met de stad en haar inwoners. En dat is precies wat we graag willen: écht in contact zijn. Wel vinden we dat de systematiek van de visitatie de bedoeling is gaan overheersen. Dit leidt nogal eens tot het afvinken of zaken zijn vastgelegd en niet tot het ‘goede gesprek’ waaruit veel te leren valt. Dat heeft in ons geval geleid tot veel discussie over het oordeel over het interne toezicht. We herkennen ons niet in het oordeel van de commissie dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op het ontbreken van verslagen van zelfevaluaties. Het goede gesprek over hoe het interne toezicht in de praktijk heeft gefunctioneerd is in onze ogen gefrustreerd door een -te snel- cijfermatig oordeel. Tiwos gaat hierover in het project ‘verantwoorden zoals het bedoeld is’ over meedenken.’

Bestuursreactie visitatie 2012-2016    Visitatierapport Tiwos 2012-2016