Wat gebeurt er als ik de woning zonder toestemming onderverhuur?‎

Als u de woning zonder toestemming onderverhuurt, moet u alle door onderhuur verkregen ‎inkomsten aan Tiwos afdragen. Daarnaast bent u een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ‎van € 2.500,– (te vermeerderen met € 50,– per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt ‎met een maximum van € 15.000,–). ‎