Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Corporaties, gemeente en SBO tekenen prestatieafspraken 2021

15-12-2020

Onlangs hebben de gemeente Tilburg, de corporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg samen met de gezamenlijke huurdersbelangenorganisaties een nieuw Convenant Wonen 2020-2025 getekend. Het convenant beschrijft op hoofdlijnen welke resultaten we de komende vijf jaar willen behalen. Het is een afsprakenkader en dient als fundament voor de jaarlijkse prestatieafspraken, die we samen maken.

Op basis van het convenant maken we elk jaar met elkaar prestatieafspraken. Hierbij spreken we concrete volkshuisvestelijke doelen af voor het opvolgende jaar, rekening houdend met de impact van de veranderende wereld om ons heen.

In de document zijn de prestatieafspraken voor het jaar 2021 opgenomen. Zo zetten we ons komend jaar gezamenlijk in voor Tilburg en bouwen verder aan de duurzame, inclusieve en ongedeelde stad, die voorbereid is op de toekomst.

Misschien ook interessant